In dit artikel wordt marktonderzoek uitgelegd. Na het lezen bent u bekend met het begrip marktonderzoek

Wat is Marktonderzoek?

In het marketing vakgebied is het van belang om goede onderbouwde beslissingen te nemen. Op “gevoel” varen is niet meer mogelijk in een wereld van return on investment (ROI) en return on marketing investment (ROMI). Marktonderzoek en marketingonderzoek speelt hierin een belangrijke rol. Door inzicht te verkrijgen in bepaalde vraagstellingen kunnen objectieve onderbouwde beslissingen genomen worden met als doel een hoge ROI of ROMI te realiseren.

Verschil marktonderzoek en marketingonderzoek

Er is een verschil tussen marktonderzoek en marketingonderzoek.

  • Bij marktonderzoek wordt er informatie gezocht naar concrete markten, producten of klanten met als doel te komen tot een goede afstemming tussen vraag en aanbod. 
  • Bij marketingonderzoek wordt er informatie gezocht naar marketinginstrumenten zoals de marketingmix en de invloed die ze uitoefenen op bijvoorbeeld afnemers.

Verschillende soorten Marktonderzoek

Er zijn verschillende soorten marktonderzoek namelijk:

  • Exploratief – een verkennend onderzoek naar een probleemstelling. Welke factoren zijn belangrijk binnen een bepaalde markt? Exploratief marktonderzoek kan uitgevoerd worden door deskresearch of kwalitatief onderzoek.
  • Descriptief – een beschrijvend onderzoek naar een probleemstelling. Hoe groot is een bepaalde afnemersgroep? Bij descriptief onderzoek is vaak sprake van kwantitatief onderzoek. 
  • Verklarend – een onderzoek naar relaties tussen variabelen. Welke invloed heeft een bepaalde variabel op een andere variabel? Bij verklarend onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt een experiment.

Vereisten aan Marktonderzoek

Iedereen kan aan marktonderzoek doen. Wel is er een aantal vaardigheden vereist om tot objectieve en betrouwbare resultaten te komen. Zo moet de onderzoeker bekend zijn met de verschillende vormen van onderzoek (exploratief, descriptief, verklarend) en de manier van onderzoeken (kwantitatief, kwalitatief, deskresearch, experiment). Daarnaast dient de onderzoeker in staat te zijn onderzoeksvraag of probleemstelling te formuleren en deze te vertalen in deelvragen. Overige vereisten:

  • Rapportage – het schrijven van een onderzoeksrapport en presentatie van de bevindingen
  • Vragenlijst – het opstellen van een vragenlijst
  • Representativiteit – bij wetenschappelijk onderzoek is het van belang om de juiste populatie e.d. vast te stellen voor representativiteit

Marketing Implicaties Marktonderzoek

Marktonderzoek is essentieel in de marketing en dient vooraf te gaan aan het marketing- en communicatiebeleid. Zodra inzicht wordt verkregen over bepaalde vraagstellingen kunnen beslissingen genomen worden met als doel een hoge ROI of ROMI te realiseren.